Informacja kluczem sukcesu inteligentnej organizacji.

W tym artykule zajmiemy się tym czym jest informacja oraz jakie są jej elementy składowe. Mianowicie przedstawiona będzie definicja informacji, klasyfikacja oraz to czym jest dezinformacja. 

Zacznijmy od wyjaśnienia czym jest inteligentna organizacja? 

Istotą inteligentnej organizacji w najbardziej powszechnym ujęciu jest gromadzenie, analizowanie oraz interpretowanie informacji, które są niezbędnym elementem podejmowania decyzji. Natomiast głównym celem jest wykorzystanie tych czynników do osiągnięcia korzyści materialnych lub strategiczno – rozwojowych. Inteligentną organizację można interpretować jako konsolidację wszystkich elementów organizacji, które polegają na właściwym reagowaniu w sytuacji zmiennych warunków otoczenia. 

Informacja jest impulsem, który oddziałuje na system poznawczy człowieka powodując w jego umyśle wytworzenie konkretnego obrazu lub procesu myślowego, który według jego wcześniejszych doświadczeń kojarzy się właśnie z tym impulsem. 

Mówiąc inaczej konkretna rzecz, słowo, obraz, dźwięk mogą pobudzić w nas uczucie nostalgii lub wpływać na nasze wyobrażenia względem danego zjawiska. 

Jakie cechy posiada informacja:

 • Jest obiektywna
 • Dotyczy procesów
 • Jest różnorodna
 • Traktowana jako kluczowa funkcja ekonomiczna
 • Jest wyrażana poprzez komunikat

Informacja jest przekazywana przez nadawcę do odbiorcy za pośrednictwem komunikatu, w którym zawarte są konkretne dane. Taka informacja może być prawdziwa, ale może być również nadinterpretowana a wtedy mamy do czynienia z dezinformacją. 

Profesor Marian Mazur (twórca polskiej szkoły cybernetyki) klasyfikuję informację w następujący sposób:

 • Pseudoinformacja, informacja pozorna dostarczona przez różne formy komunikatu dotycząca tego samego obiektu (wiadomości, Twitter, Facebook). Na poziomie patologicznym będą to różne komunikaty, lecz informacja będzie taka sama. 
 • Dezinformacja, informacja niezgodna z faktami powielana przez różne nośniki komunikacji. Mogą to być elementy walki informacyjnej pomiędzy wieloma podmiotami, które mają na celu wywołanie chaosu. 
 • Parainformacja, informacje subiektywne mogące wynikać z błędnych wniosków lub błędnej interpretacji wydarzenia. 

Warte wyjaśnienia jest to, dlaczego dochodzi do zniekształcenia informacji. Informacja może być zniekształcona nieświadomie lub świadomie. Do nieświadomego zniekształcenia dochodzi zwykle przez błędy, brak danych, pomyłki, nadmiar informacji, bierność weryfikacji. Natomiast świadome zniekształcenie powstaje na skutek wprowadzenia odbiorcy w błąd, świadomej manipulacji, preparowania informacji, preparowania danych, tworzenie nieprawdziwych sytuacji, chaosu informacyjnego etc. 

Tak więc informacja jest impulsem mającym wywołać pożądane zachowanie u pojedynczej jednostki lub grupy. Treścią informacji jest wszystko co konkretna osoba chce przekazać odbiorcy za pomocą wiedzy, opisu, odnoszenia się do czegoś. Symbolem informacji są treści, obrazy, znaki, język, dźwięki, tonacja głosu etc. Nośnikiem informacji jest papier, taśma, płyta, obraz, pamięć komputerowa, człowiek. Sposobem przenoszenia informacji są komunikatory, telewizja, radio, prasa, media społecznościowe, SMS, wideo i memy. 

Na końcu należy wspomnieć o tym czym jest jakość informacji. Jakość informacji jest determinantem przydatności w ośrodkach decyzyjnych (firmy, inteligentne organizacje) w aspekcie aktualności lub precyzyjności. 

W kontekście geopolitycznym walka informacyjna dzieli się na 4 rodzaje zasobów:

 • Informacje pochodzące z otwartych źródeł takich jak internet, social media, publikacje naukowe etc.
 • Informacje wygenerowane wewnętrznie, czyli w formie raportów, strategii, analiz. 
 • Informacje pozyskane metodami operacyjnymi.
 • Informacje pochodzące od sojuszników, służb specjalnych, ośrodków analitycznych. 

Jakość informacji często porównuje się z rzeczywistością. Im bardziej informacja jest zgodna z daną rzeczywistością tym wyższa jest jej jakość. Jednocześnie zarząd inteligentnej organizacji podczas podejmowania decyzji w większym stopniu polega na takim rozwiązaniu. Dokładność informacji można dodatkowo potwierdzać innymi kanałami takimi jak bezpośredni informatorzy jednak jest to proces kosztowny. Inteligentna organizacja traktuje informację jako najważniejszy zasób a wręcz stała się ona filarem funkcjonowania firmy. 

Jak ważna jest jakość oraz szybkość pozyskiwania informacji przez organizację pokazała sytuacja zablokowania Kanału Sueskiego przez statek Evergreen w 2021 roku. Zanim wzmianka przedostała się do mainstreamu to kilka dni wcześniej informacja o „incydencie” istniała na portalu Reddit. 

Zapraszam do kolejnych artykułów rozwijających temat walki informacyjnej, wojny hybrydowej, dezinformacji.

Źródła: Formicki T., 2020, Wywiad i kontrwywiad jako kluczowe komponenty walki informacyjnej, Warszawa: Instytut Informacji. 

Więcej
artykułów