Geopolityczne zagrożenia w rozwoju inteligentnych organizacji

Analiza SWOT to jedna z podstawowych koncepcji zarządzania strategicznego. Trafne wskazanie zasad dotyczących otoczenia i zasobów, które można wykorzystać do budowy przewagi konkurencyjnej. Zgodnie z zasadą analizy SWOT, strategia organizacji powinna współgrać z jej silnymi i słabymi stronami. Za silne strony przyjmujemy zasoby i umiejętności, natomiast możliwości i zagrożenia rozumiemy poprzez otoczenie.

SWOT to skrót od nazw w języku angielskim kluczowych cech, które charakteryzują zasoby organizacji i jej otoczenia.

Strengths, silne strony organizacji.

Weaknesses, słabe strony organizacji.

Opportunities, szanse rozwoju organizacji.

Threats, zagrożenia w otoczeniu organizacji.

Warto posłużyć się schematem blokowym w formułowaniu strategii SWOT, aby zrozumieć jakie zależności wpływają na siebie wzajemnie. Przedstawiony poniżej schemat można określić jako plan, w którym zakładamy, że przez najbliższe 3 lata silne i słabe strony będą takie same.

Podobnie można przyjąć taką samą koncepcje przy szansach i zagrożeniach. Zakładając tak daleko idący okres czasu nie jesteśmy w stanie przyjąć z pewnością, że otoczenie inteligentnej organizacji nie ulegnie gwałtownej zmianie. Jednak wszystko zależy od tego jaki jest stan posiadania zasobów organizacji, w tym przypadku kapitału intelektualnego.

Opracowanie własne

W analizie SWOT zakłada się, że organizacja ma wiele silnych stron, jednak występują również zagrożenia, które mogą poważnie osłabić przewagę na rynku. Poziom zagrożenia wynika z obranej strategii i sytuacji, którą buduje inteligentna organizacja.

Przyjmując strategię budowy inteligentnej organizacji trzeba brać pod uwagę rozmaite czynniki geopolityczne wpływające na ryzyko, takie jak:

  • cybernetyczntyka
  • wojny hybrydowe i psychologiczne
  • epidemie
  • kolorowe rewolucje
  • zmiana prawa międzynarodowego

Pewne zagrożenia są przewidywalne, natomiast niektóre wymagają bardzo dogłębnej analizy a rezultaty można uzyskać ze sporym opóźnieniem czasowym. Jednak mimo to, inteligentna organizacja jest w stanie dokładniej zarządzać ryzykiem i podejmować właściwe decyzje długoterminowe. Słabe strony organizacji można odpowiednio wykorzystać do budowy strategii. Wymagają one precyzyjnego zastosowania systemu ocen i wag. Przykład takiej oceny został przedstawiony w poniżej. Przedstawione zagrożenia, które mają wpływ na zarządzanie ryzykiem w inteligentnej organizacji są czynnikami zewnętrznymi.

Wyodrębniono trzy poziomy przewagi, w zależności od stopnia intensywności – klasyfikuje się je następująco:

Numer 3 oznacza wysokie prawdopodobieństwo zagrożenia

Numer 2 oznacza średnie prawdopodobieństwo zagrożenia

Numer 1 oznacza niskie prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia

ZagrożeniaSkala zagrożenia 3,2,1Waga zagrożenia
cybernetyka30,30
wojny hybrydowe i psychologiczne30,30
epidemie20,15
kolorowe rewolucje10,20
zmiana prawa międzynarodowego20,05
Opracowanie własne na podstawie Z. Pierścionek, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, s. 136

Tabela przedstawia wykaz zewnętrznych czynników zagrażających inteligentnej organizacji, skalę i wagi, które są przypisane zagrożeniom rozwojowym. Największy stopień zagrożenia wpływający na instytucję przypada na czynnik cybernetyczny, wojny hybrydowe i psychologiczne oraz kolorowe rewolucje. Powodem jest fakt, że inteligentna organizacja nie posiada możliwości wpływu na rozwój wydarzeń w stosunkach międzynarodowych.

Kolejnym aspektem jest dezinformacja, którą przypisujemy do czynników wojny hybrydowej i psychologicznej. Jest to poważne zagrożenie, które wpływa bezpośrednio na podejmowanie decyzji strategiczno biznesowych przez zarząd inteligentnej organizacji.

Inteligentna organizacja jest instytucją przyszłości. Instytucja ta zwraca uwagę na zagrożenia, których przyczyny nie zawsze są zależne od czynników ludzkich. Za przykład może posłużyć wystąpienie pandemii COVID – 19. Stały rozwój kapitału intelektualnego pozwala zapobiec ewentualnym zagrożeniom, ponieważ ich zalążki mogą być niwelowane w początkowym stadium rozwoju poprzez analizę ryzyka i wiedzę. Efektem takiego sposobu działania jest mniejsza podatność na ewentualne ryzyko geopolityczne w organizacji.

Więcej
artykułów