Czym jest inteligentna organizacja?

Na całą koncepcję budowy instytucji inteligentnej składają się cechy, które całkowicie różnią się od standardowych organizacji.

Mamy do czynienia tak naprawdę z rozmaitym definiowaniem inteligentnej organizacji. W najbardziej powszechnym ujęciu istotą inteligentnej organizacji jest gromadzenie, analizowanie ocenianie i komunikowanie informacji, które są niezbędne dla procesu podejmowania decyzji. Celem jest wykorzystanie tych czynników do zdobycia korzyści materialnych bądź strategiczno – rozwojowych.

Warto podkreślić, że inteligentne organizacje mają ścisły związek z GOW (Gospodarka Oparta na Wiedzy). Podstawowymi założeniami GOW są procesy przekazywania wiedzy, zaliczane do najważniejszych czynników rozwoju gospodarczego i społecznego.

Inteligentna organizacja może być interpretowana jako konsolidacja wszystkich elementów organizacji, polegających na właściwym odnalezieniu się w zmiennych warunkach otoczenia.

Dzięki odpowiedniemu doborze projektu, strategii, wiedzy i zarządzania ryzykiem taka instytucja dobiera najlepsze praktyki i procesy podczas określonego zjawiska ekonomicznego. Etapem końcowym tych działań jest szybka reakcja na wydarzenia i sygnały docierające z otoczenia, które przekładają się na późniejsze profity finansowe lub decyzyjne.

Jak wcześniej zostało wspomniane, inteligentna organizacja to konsorcjum złożone z zasobów wiedzy. Dlatego też jednym z elementów spajającym taką instytucję jest jej złożoność z wyspecjalizowanych ekspertów. Zasoby te wykorzystują technologię informacyjne jak również komunikacyjne, aby dopasować się do otoczenia złożonego ze środowisk dezinformacyjnych.

Niezmiernie ważnym procesem jest skuteczne uczenie się pracowników. Nieustanne stosowanie praktyk kształcenia podnosi kwalifikacje, które wpływają na późniejsze wyniki inteligentnej organizacji.

Łącząc wszystkie wymienione elementy, jednoznaczne zdefiniowanie inteligentnej organizacji jest dość skomplikowane. Rozmaita charakterystyka takiej instytucji, poprzez wyszczególnienie różnych walorów powoduje, że owa definicja może być odbierana na rozmaite sposoby.

Podsumowując, stosownie będzie posłużyć się autorską definicją H. Godlewskiej – Majkowskiej oraz A. Komor, która najlepiej oddaje to, czym jest taka organizacja:

„Inteligentna organizacja to organizacja, w której procesy podejmowania decyzji są oparte na procesach zbierania, analizowania, interpretowania, dzielenia się oraz gromadzenia wartościowych danych i informacji, służących do użycia we właściwym czasie w celu rozwiązywania problemów i generowania przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw

Inteligentna organizacja to instytucja przyszłości, która będzie dominować w rozmaitych branżach pod względem osiągnięć ekonomicznych, finansowych, technologicznych. Warto zwrócić uwagę na czynniki wpływające na wyjątkowość inteligentnych organizacji, ich zastosowanie jest elementem niezbędnym do interpretacji przyszłych wydarzeń geopolitycznych głównie o charakterze wojen hybrydowych i psychologicznych.

Źródło: Godlewska – Majkowska H., Komor A., 2019, Intelligent Organization in a Local Administrative Unit: From Theoretical Design to Reality, European Research Studies Journal 22 (4), s. 290-307.

Więcej
artykułów