Wspólne oświadczenie Rosji i Chin względem nowego porządku geopolitycznego

„W tym samym czasie, gdy trwa pandemia nowego zakażenia koronawirusem, sytuacja bezpieczeństwa międzynarodowego i regionalnego komplikuje się, a liczba globalnych wyzwań i zagrożeń rośnie z dnia na dzień. Niektóre podmioty, stanowiące jedynie mniejszość w skali międzynarodowej, nadal opowiadają się za jednostronnym podejściem do rozwiązywania problemów międzynarodowych i uciekają się do użycia siły; ingerują w wewnętrzne sprawy innych państw, naruszając ich uzasadnione prawa i interesy oraz podżegają do sprzeczności, różnic i konfrontacji, hamując w ten sposób rozwój i postęp ludzkości, wbrew sprzeciwowi społeczności międzynarodowej.”

KOMENTARZ: Mowa o Stanach Zjednoczonych oraz ich wymijającej odpowiedzi odnośnie Karty Bezpieczeństwa Europejskiego podpisana na szczycie OBWE w Stambule w listopadzie 1999 r. W karcie wyraźnie jest ustęp od zobowiązania każdego państwa do NIE wzmacniania swojego bezpieczeństwa kosztem bezpieczeństwa innych państw. A właśnie z tym mamy do czynienia na granicy ukraińskiej i wpieraniu przez Pentagon armii Ukrainy o których mówił Siergiej Ławrow

„Nie ma jednego uniwersalnego wzorca, którym można by się kierować przy ustanawianiu demokracji. Naród może wybrać takie formy i metody wdrażania demokracji, które najlepiej pasują do jego konkretnego państwa, w oparciu o jego system społeczny i polityczny, tło historyczne, tradycje i unikalne cechy kulturowe. Tylko od obywateli danego kraju zależy, czy ich państwo jest państwem demokratycznym.”

„Próby niektórych państw, aby narzucić innym państwom własne „standardy demokratyczne”, zmonopolizować prawo do oceny poziomu zgodności z kryteriami demokratycznymi, wyznaczyć linie podziału na podstawie ideologii, w tym poprzez tworzenie ekskluzywnych bloków i wygodnych sojuszy, są niczym innym jak lekceważeniem demokracji i są sprzeczne z jej duchem i prawdziwymi wartościami. Takie próby hegemonii stanowią poważne zagrożenie dla pokoju i stabilności na świecie i w regionie oraz podważają stabilność porządku światowego.”

KOMENTARZ: Chodzi ponownie o Stany Zjednoczone i ich „prawo” narzucania innym narodom swojej wizji geopolitycznej oraz standardów demokratycznych takich jak tzw: mowa nienawiści, gender, poprawność polityczna etc. Jeśli chodzi o „ekskluzywne bloki sojusznicze” to takim przykładem jest niebezpieczny sojusz POLSKA – UKRAINA – WIELKA BRYTANIA. 

CHINY:

„Rozwój jest kluczowym czynnikiem zapewniającym dobrobyt narodów. Trwająca pandemia nowego zakażenia koronawirusem stanowi poważne wyzwanie dla realizacji Agendy ONZ 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju. Niezbędne jest zacieśnienie stosunków partnerskich na rzecz rozwoju globalnego i zapewnienie, że nowy etap rozwoju globalnego będzie charakteryzował się równowagą, harmonią i włączeniem społecznym”

„Strony starają się przyspieszyć prace nad powiązaniem planów rozwoju Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej oraz inicjatywy Pasa i Szlaku w celu zintensyfikowania praktycznej współpracy między Eurazją i Chinami w różnych dziedzinach oraz promowania większych wzajemnych powiązań między regionami Azji i Pacyfiku oraz Eurazji”

„Strona rosyjska potwierdza swoją gotowość do kontynuowania prac nad zaproponowaną przez Chiny Globalną Inicjatywą Rozwoju, w tym do udziału w działaniach Grupy Przyjaciół Globalnej Inicjatywy Rozwoju pod auspicjami ONZ. W celu przyspieszenia realizacji Agendy ONZ 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju, strony wzywają społeczność międzynarodową do podjęcia praktycznych kroków w kluczowych obszarach współpracy, takich jak ograniczanie ubóstwa, bezpieczeństwo żywnościowe, szczepionki i kontrola epidemii, finansowanie rozwoju, zmiana klimatu, zrównoważony rozwój, w tym rozwój ekologiczny, industrializacja, gospodarka cyfrowa i łączność infrastrukturalna.”

„Strony wzywają społeczność międzynarodową do stworzenia otwartych, równych, sprawiedliwych i niedyskryminujących warunków dla rozwoju naukowego i technologicznego, do przyspieszenia praktycznego wdrażania postępu naukowego i technologicznego w celu określenia nowych czynników wzrostu gospodarczego”

„Obchodząc wspólnie 30. rocznicę przyjęcia Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, potwierdzają swoje zaangażowanie w tę konwencję, jak również w cele, zasady i postanowienia porozumienia paryskiego, w tym zasadę wspólnej, ale zróżnicowanej odpowiedzialności. Strony współpracują w celu zapewnienia pełnego i skutecznego wdrożenia Porozumienia paryskiego, podtrzymują zobowiązanie do wypełnienia podjętych zobowiązań i oczekują, że kraje rozwinięte faktycznie zapewnią coroczne przekazywanie państwom rozwijającym się środków finansowych na rzecz klimatu w wysokości 100 mld dolarów.”

Szefowie państw pozytywnie oceniają efektywne współdziałanie Rosji i Chin na płaszczyźnie dwustronnej i wielostronnej w zakresie walki z pandemią COVID-19, ochrony życia i zdrowia ludności obu państw i narodów świata. Będą one dalej zwiększać współpracę w zakresie rozwoju i produkcji szczepionek przeciwko nowej infekcji koronawirusowej, jak również leków medycznych do jej leczenia, a także wzmacniać współpracę w zakresie zdrowia publicznego i nowoczesnej medycyny. Strony planują wzmocnić koordynację działań epidemiologicznych w celu zapewnienia silnej ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i porządku w kontaktach między obywatelami obu krajów. Strony wyraziły uznanie dla pracy właściwych władz i regionów obu krajów w zakresie wdrażania środków kwarantanny na obszarach przygranicznych i zapewnienia stabilnego funkcjonowania przejść granicznych, a także zamierzają rozważyć ustanowienie wspólnego mechanizmu kontroli i zapobiegania epidemiom na obszarach przygranicznych w celu wspólnego planowania środków przeciwepidemicznych, które należy podjąć na przejściach granicznych, wymiany informacji, budowy infrastruktury i poprawy skuteczności odpraw celnych towarów.”

„Strony podkreślają, że ustalenie pochodzenia nowego zakażenia koronawirusem jest kwestią naukową. Badania nad tym zagadnieniem muszą być oparte na wiedzy globalnej, a to wymaga współpracy naukowców z całego świata. Strony sprzeciwiają się upolitycznianiu tej kwestii. Strona rosyjska z zadowoleniem przyjmuje prace prowadzone wspólnie przez Chiny i WHO w celu zidentyfikowania źródła nowego zakażenia koronawirusem i popiera wspólny raport Chin i WHO w tej sprawie. Strony wzywają społeczność światową do wspólnego promowania poważnego podejścia naukowego do badania pochodzenia koronawirusa.”

KOMENTARZ: Bardzo wymowne treść z głębokim przekazem dla innych narodów. Chiny już we wcześniejszych oświadczeniach deklarowały swoje uczestnictwo w wypełnianiu agendy 2030, kwestii klimatu czy walki z pandemią koronawirusa. Jeśli chodzi o wspólny raport wydany przez WHO i Chiny to sugeruje on, że wirus nie jest pochodzenia naturalnego tylko ludzkiego. Chodzi o kwestie Fortu Detrick oraz oddziału epidemiologicznego (United States Army Medical Research Institute of Infectious Diseases), który został zamknięty w 2019 roku 🙂

TERRORYZM I BROŃ BIOLOGICZNA

„Rosja i Chiny sprzeciwiają się próbom sił zewnętrznych podważenia bezpieczeństwa i stabilności w ich wspólnych sąsiednich regionach, zamierzają przeciwdziałać ingerencji sił zewnętrznych w wewnętrzne sprawy suwerennych krajów pod jakimkolwiek pretekstem, sprzeciwiają się kolorowym rewolucjom i będą zwiększać współpracę w wyżej wymienionych obszarach.”

„Strony sprzeciwiają się upolitycznianiu kwestii zwalczania terroryzmu i wykorzystywaniu ich jako instrumentów polityki podwójnych standardów, potępiają praktykę ingerowania w wewnętrzne sprawy innych państw dla celów geopolitycznych poprzez wykorzystywanie grup terrorystycznych i ekstremistycznych, jak również pod pozorem zwalczania międzynarodowego terroryzmu i ekstremizmu”

„Strony z zadowoleniem przyjmują wspólne oświadczenie przywódców pięciu państw posiadających broń jądrową w sprawie zapobiegania wojnie jądrowej i unikania wyścigów zbrojeń i uważają, że wszystkie państwa posiadające broń jądrową powinny porzucić mentalność zimnej wojny i gier o sumie zerowej, ograniczyć rolę broni jądrowej w swojej polityce bezpieczeństwa narodowego, wycofać broń jądrową rozmieszczoną za granicą, wyeliminować nieograniczony rozwój globalnego systemu obrony przed rakietami balistycznymi (ABM) oraz podjąć skuteczne kroki w celu zmniejszenia ryzyka wojen jądrowych i wszelkich konfliktów zbrojnych między krajami dysponującymi wojskowym potencjałem jądrowym”

„Strony uważają, że wycofanie się Stanów Zjednoczonych z Traktatu o likwidacji pocisków rakietowych średniego i krótszego zasięgu, przyspieszenie badań i rozwoju naziemnych pocisków rakietowych pośredniego i krótszego zasięgu oraz dążenie do rozmieszczenia ich w regionie Azji i Pacyfiku oraz w Europie, a także ich przekazanie sojusznikom… Strony wzywają Stany Zjednoczone do pozytywnej odpowiedzi na inicjatywę Rosji i porzucenia planów rozmieszczenia naziemnych pocisków rakietowych pośredniego i krótszego zasięgu w regionie Azji i Pacyfiku oraz w Europie. Strony będą nadal utrzymywać kontakty i wzmacniać koordynację w tej kwestii.”

„Strony potwierdzają swoje przekonanie, że Konwencja o zakazie prowadzenia badań, produkcji i gromadzenia zapasów broni bakteriologicznej (biologicznej) i toksycznej oraz o ich zniszczeniu (BWC) jest podstawowym filarem międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Rosja i Chiny podkreślają swoją determinację w utrzymaniu wiarygodności i skuteczności konwencji.”

„Strony podkreślają, że krajowe i zagraniczne działania Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników związane z bronią biologiczną budzą poważne obawy i pytania społeczności międzynarodowej dotyczące przestrzegania przez nich BWC. Strony podzielają pogląd, że takie działania stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej i Chin oraz są szkodliwe dla bezpieczeństwa odpowiednich regionów”

„Rosja i Chiny nalegają, aby Stany Zjednoczone, jako jedyne państwo-strona Konwencji, które nie zakończyło jeszcze procesu eliminacji broni chemicznej, przyspieszyły likwidację swoich zapasów broni chemicznej. Strony podkreślają znaczenie zrównoważenia zobowiązań państw w zakresie nierozprzestrzeniania broni z interesami uzasadnionej współpracy międzynarodowej w zakresie wykorzystania zaawansowanych technologii oraz związanych z nimi materiałów i urządzeń do celów pokojowych…Promowanie międzynarodowej współpracy w zakresie pokojowych zastosowań w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego”, przyjętą na 76. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z inicjatywy Chin i przy współudziale Rosji, oraz oczekują jej konsekwentnej realizacji zgodnie z określonymi w niej celami”

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE

„Strony potwierdzają swoją gotowość do pogłębiania współpracy w dziedzinie międzynarodowego bezpieczeństwa informacji oraz do przyczyniania się do budowania otwartego, bezpiecznego, zrównoważonego i dostępnego środowiska TIK. Strony podkreślają, że zasady niestosowania siły, poszanowania suwerenności narodowej oraz podstawowych praw i wolności człowieka, a także nieingerencji w sprawy wewnętrzne innych państw, zapisane w Karcie Narodów Zjednoczonych, mają zastosowanie do przestrzeni informacyjnej”

„Strony z zadowoleniem przyjmują wdrożenie globalnego procesu negocjacyjnego w sprawie międzynarodowego bezpieczeństwa informacji w ramach jednego mechanizmu i wspierają w tym kontekście prace otwartej grupy roboczej ONZ ds. bezpieczeństwa i wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w latach 2021-2025 (OEWG) oraz wyrażają gotowość do mówienia w niej jednym głosem”

„Strony ponawiają swoje poparcie dla rezolucji 74/247 i 75/282 Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, wspierają prace odpowiedniego komitetu ad hoc ekspertów rządowych, ułatwiają negocjacje w ramach Narodów Zjednoczonych w celu opracowania międzynarodowej konwencji w sprawie przeciwdziałania wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych do celów przestępczych”

„Strony popierają umiędzynarodowienie zarządzania Internetem, opowiadają się za równymi prawami do zarządzania nim, uważają, że wszelkie próby ograniczenia ich suwerennego prawa do regulowania krajowych segmentów Internetu i zapewnienia ich bezpieczeństwa są nie do przyjęcia, są zainteresowane większym udziałem Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego w rozwiązywaniu tych kwestii.”

KOMENTARZ: Rosja jest zaniepokojona eskalacją broni chemicznej na terenie Ukrainy o czym już wcześniej donosił wywiad rosyjski za pośrednictwem Siergieja Ławrowa. Bezpieczeństwo technologiczne oraz informacyjne nie ma statusu międzynarodowego porozumienia. Jeszcze jak Donald Trump był prezydentem to Rosja kilkukrotnie sugerowała załatwienie tej sprawy, jednak głuche milczenie było jej odpowiedzią. Chiny i Rosja posiadają narzędzia, żeby sporo namieszać w ogólne dostępnym internecie, chociażby za sprawą cyber ataków. 

Źródło: http://en.kremlin.ru/supplement/5770

Więcej
artykułów